Photo - Eichholtz hollywood regency white kitchen - Copy of Xmas Shabby Chic projet (night)